Juridische mededeling

techFAST1 S.A. en haar merk "betFIRST", een naamloze vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel te 3, rue de l'Industrie, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, geregistreerd bij het Registre de Commerce et des Sociétés onder nummer B.263.072.

‍Siteredacteur en ‍Directeur publicatie

act for sport (voor techFAST1 S.A. en zijn merk "betFIRST")

Directeur publicatie: Chloé Batia - Artistiek directeur

Ontwerp en productie

‍Ontwerp, productie en beheer van frontoffice en backoffice: act voor de sport

Hoofdkantoor: 18 rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille, Frankrijk

https://www.actforsport.eu/

E-mail: contact@actforsport.eu

810 589 853 RCS Marseille

Fotocredits: act voor sport; betFIRST

Site-hosting

De IT-middelen die worden gebruikt om de site te implementeren, worden gehost door:

Webflow, Inc.

398 11e St., verdieping 2

San Francisco, CA 94103

Intellectuele eigendomsrechten

De algemene structuur, software, teksten, beelden, geluid, knowhow, tekeningen, grafische afbeeldingen en elk ander element waaruit de site bestaat en de manier waarop deze is ingericht, zijn eigendom van betFIRST en/of handelen voor sport. Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze elementen, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van betFIRST en act for sport is verboden en vormt een inbreuk op grond van de artikelenFranse en Belgische intellectuele eigendomswetten. Hetzelfde geldt voor de databanken die op de site verschijnen. betFIRST is de eigenaar van alle rechten met betrekking tot zijn geregistreerde handelsmerken en logo's. Het is verboden deze te reproduceren of weer te geven op welk medium dan ook en voor welk doel dan ook zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van betFIRST. act for sport is eigenaar van alle rechten met betrekking tot haar handelsmerken en logo's, die zijn geregistreerd. Het is verboden deze te reproduceren of weer te geven op welk medium dan ook en voor welk doel dan ook, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming voor sportactiviteiten.

Toegang tot de site

De site https://www.sponsorfirst.be/ is een presentatiesite die tot doel heeft de werking voor te stellen sponsorFIRST en om internetgebruikers in staat te stellen hun voetbalclub voor de operatie te registreren #sponsorFIRST.De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven. De website https://www.sponsorfirst.be/ is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, technische en/of IT- en/of telecommunicatieproblemen en/of onderhoudsperiodes. De informatie die op de website https://www.sponsorfirst.be/ wordt verstrekt, heeft uitsluitend een informatief karakter. In geen geval kan betFIRST en/of act for sport aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de site. betFIRST en/of act for sport wijst daarom alle aansprakelijkheid af:

- in geval van onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid, fout of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site;

- gebrek aan beschikbaarheid van informatie;

- voor alle schade, direct en/of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door iemands toegang tot de site of de onmogelijkheid om er toegang toe te krijgen;

- de aanwezigheid van virussen op de site

- beslissingen genomen op basis van de informatie op de site en het gebruik dat daarvan door derden kan worden gemaakt.

‍Hypertekstlinks

De site-editor informeert internetgebruikers dat zij, wanneer zij op een hypertextlink naar andere sites en in het algemeen naar alle bestaande bronnen op internet klikken, de site https://www.sponsorfirst.be/ verlaten. Deze laatste aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte pagina's of websites. Hetzelfde geldt voor pagina's of websites die naar haar site leiden. Elke hypertextlink naar de website https://www.sponsorfirst.be/ moet vooraf uitdrukkelijk worden goedgekeurd door de uitgeversdirecteur vanhttps://www.sponsorfirst.be/.

Gegevensbeschermingsrechten

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt beheerst door ons Privacycharter in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("AVG"). act for sport heeft een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld bij de CNIL (aanduiding nr. DPO-1777). De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn als volgt:

De heer Hugo RAZAFINDRANALY

Adres: 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille, Frankrijk

E-mail: contact@actforsport.eu

Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens of als u uw account wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: act for sport - DPO, 18 Rue Balthazar Dieudé, 13006 Marseille of per e-mail op dpo@actforsport.eu

Voor meer informatie over ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op: https://www.sponsorfirst.be/protection-des-donnees-personnelles

betFIRST is de Officiële Hoofdsponsor van: